E6 08.02 Leitstade - Göhrde - Clenze

8. April 2000 - Teilnachwanderung 22. April 2007
Zug am Bahnhof Leitstade
Waldweg südlich Leitstade
Feld nahe Nieperfitz
Wegweiser in der Göhrde
Ein stolzer Adler in der Göhrde
Jagdschloss Göhrde
Jagdstandbild
Keiler im Naturum-Museum
Ein Hirsch schaut mich an
Fasan
Biber
Eule
Waldmuseum im Naturum
Bei Dübbekold
Teich bei Dübbekold
Schönes Rapsfeld